Detektiven gör entré

I veckan har detektiven introducerats i klassen. Detektiven är en läsfixare, precis som spågumman, och skall hjälpa oss att bli riktiga stjärnläsare. 
 
 
"Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och innebär att läsaren:
Läser om ordet.
Läser om meningen.
Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang.
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett annat språk som läsaren redan kan.
Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord.
Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb)
Användersina förkunskaper i ämnet.
Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda."
 
(hämtat från "En läsande klass")
 
För att förstå hur detektiven arbetar fick eleverna en text att läsa. Jag valde en folksaga från Indien, "Guruns fem visdomar". Denna valde jag för att jag såg både uttryck, ordspråk och ord som skulle kunna komma att leda till intressanta diskussioner. 
 
Innan vi påbörjade läsningen tog vi till spågummans strategi, att förutspå vad texten skulle komma att handla om. Vi läste rubriken och tittade på de bilder som fanns, tittade på ansiktsuttryck, pratade om ont och gott, vilka vi trodde att figurerna på bilderna var osv. Sedan var det dags för själva detektivarbetet. Eleverna fick i uppdrag att under själva läsningen markera svåra ord och uttryck. Som detektiver sökte vi sedan svar på det som eleverna fastnat vid: vad betyder t.ex. ord som rajan, visiren, hövlig, alabaster och äregirig? Vi pratade om uttryck och ordspråk såsom "fast han egentligen inte hade åldern inne", "Det är bättre att ha en halv limpa bröd än att söka en hel ute i världen" samt "...började baktala". Vi gick tillbaka i texten, försökte hitta svaret genom att läsa hela meningen, stycket och genom att fråga varandra. 
 
Fantastiska elever i lärande och utveckling, nästa gång ska vi bekanta oss med cowboyen! :)
 
 
Instagram

Boksamtal med spågumman som mall

Medan flera elever var iväg och åkte skridskor igår fortsatte övriga att träna på läsförståelsestrategier. Den läsfixare som vi håller på att lära känna är just nu är, som ni vet, spågumman.
 
Vi arbetade i grupper om ca 5 och alla hade var sin bok med sig, sin "bänkbok". En elev visade upp sin bok och övriga fick, utifrån rubrik och bild, försöka förutspå vad boken skulle komma att handla om. Innehavaren av boken kunde sedan berätta vidare. 
 
Genom arbetet fick vi syn på spågummans strategi men även på hur många olika tankar det finns om en och samma bok, vår fantasi skenade iväg utifrån de bilder vi såg och våra tankar byggdes upp utifrån varandras olika tankar. 
 
När eleverna läste upp texten på baksidan av sin bok kom vi att prata om hur vi målar upp inre bilder och läsfixaren "konstnären" gjorde på detta vis en naturlig entré. Denne kommer vi att arbeta vidare med vid ett senare tillfälle.
 
 
 
 
Instagram

Spågumman

 Idag har vi börjat bekanta oss med de olika läsförståelsestrategierna "Spågumman", "Detektiven", "Cowboyen", "Reportern" och "Konstnären". Eleverna fick en kort presentation av varje figur/strategi och vad de står för, sedan såg vi även en kort del av föreläsningen "Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6" som finns att hitta här. Vi började ca 12.40 min. in i föreläsningen och slutade ca 18.15 min. in i föreläsningen. Under den biten förklaras strategierna på ett sätt så att även eleverna förstår. 
 
Efter denna intruduktion lyfte jag fram Spågumman som aktuell för dagen och genom att arbeta med strategierna att förutspå och ställa hypoteser tog vi oss sedan igenom en faktatext tillsammans. Nästa gång ska vi bekanta oss med reportern. Jag kommer att introducera en figur i taget så att eleverna får träna på och befästa en strategi åt gången. Målet är att de olika strategierna så småningom ska användas på ett naturligt sätt i alla lässituationer och i alla skolämnen. 
 
 
"Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen.Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Vid läsning av faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om ämnet förutsäga vad texten kommer att säga."
                                                                                                    (hämtat från "En läsande klass")
 
Instagram